මයියාගෙ දැක්ම........

සත්‍යට ප්‍රිය කරමි. එය හොදයි.

සත්‍යයේ මග බොහෝ විට දුෂ්කරය. ඒත් එය හොදය.

විටෙක සත්‍යය පැහැදිලි නැත. කාලය බොහෝ විට විසදුමයි.

ඇතැම් විට අසත්‍යට ප්‍රිය කරමි. ඒත් ඒ වෙනුවෙන් කථා නොකරමි. අසත්‍යට ප්‍රිය කරන බව පමනක් මෙනෙහි කරමි. අකමැත්තෙන් සත්‍ය වෙනුවෙන් කථා කරන්නේ කොහොමද? මගේ කැමැත්තට බොරු කරන්නේ කොහොමද? නිහඩ බව විසදුමයි. කාලය මා නිවැරදි කරයි.

ලොකුම ගැට‍ලුව නම් සත්‍යයයේ සාපේක්ශ බවයි. එකෙකුගේ සත්‍යය තව එකෙකුගේ සත්‍යට වෙනස් වීමයි. ඒත් සමහර වෙලාවට ඒක හැමවිටම වෙන්නේ නැත. ඒක හොදයි. එතකොට ගැටලු අඩුයි.

එකම එක නිරපේක්ෂ සත්‍යක් අනුමාන කරමි. ඒ වෙනස් වීම නොවෙනස් වීමයි. ගගක් දෙවරක් ගලා නොබසී. එහෙම කිව්වේ මා නොවේය. සත්‍යය එයයි.....

2222